اختلالات یادگیری در دانش آموزان ابتدایی

تفاوت دانش آموز اختلال یادگیری از دانش آموز مرزی

1-تشخیص با دفترچه سلامت ( شناسنامه  سلامت)

دفترچه سلامت در شروع تحصیل هر دانش آموز پس از سنجش در سطح شهرستان در اختیار والدین و همکاران مدرسه قرار می گیرد این دفترچه با هدف بررسی توانمندی دانش آموزان و غربالگری هر نوع اختلال یا بیماری صورت می گیرد. در صفحه روی جلد دفترچه سلامت دانش آموز در بند 2 آن نوشته شده (( نو آموز نیاز به مراقبت های بینایی – شنوایی آموزشی و درمانی دارد،.اگر بخش آموزشی علامت دارد یعنی نیاز به مراقبت آموزشی دارد دانش آموز مرزی بوده که جزء دانش آموزان ارجاعی به مرکز اختلالات نمی باشند.

2-مقایسه توانمندی

دانش آموز مرزی در رشد توانمندی های گفتاری – جسمی- ذهنی- عاطفی و تحصیلی عمدتاً نسبت به بچه های عادی و معمولی حداکثر 1تا  1/5 سال عقب تر می باشد در نتیجه علائم رفتاری و آموزشی دانش آموزان مرزی به شرح ذیل است.

·  دانش آموز مرزی دایره لغات کم تری دارد و در درک مفاهیم انتزاعی مشکل دارد.

·  دانش آموز مرزی در همه دروس مشکل دارد ولی دانش آموز LD  در یک درس یا دو درس مشکل دارد.

·  بیشتر دانش آموزان مرزی در روابط اجتماعی و سازگاری با جمع مشکل بیشتری در مقایسه با دانش آموزان اختلال یادگیری دارند.

·  دانش آموزان مرزی در سنجش دروس به صورت شفاهی از دانش آموزان LD ضعیف تر هستند در حالیکه دانش آموزان اختلالات یادگیری قوی ترند.

نحوه ارجاع به مرکز

1-تکمیل فرم معلم :که از طرف مرکز اختلالات ، در سامانه گذاشته شده و در سامانه اختلالات یادگیری موجود است نوع مشکلات دانش آموز در دروس مختلف ( نوشتن .املاء– خواندن – ریاضی...)ومشکلات تحولی شامل پردازش شنیداری ،پردازش دیداری ،نقایص حافظه ،نقایص توجهی توسط معلم ویا مدیر تکمیل می شود.

2-ارجاع دانش آموز از طریق سامانه که قبلا راهنمای آن ارسال گردیده است .

3- همراه داشتن دفترچه سلامت دانش آموز یا کپی صفحه پشت جلد دفترچه سلامت و ارزیابی مقدماتی آن و برابر با اصل نمودن برای تشخیص اولیه در مرکز اختلالات یادگیری.

4-اصل شناسنامه  دانش آموزو کپی آن

مشکلات ویژه یادگیری در مدارس به سه صورت وجود دارد :

1. اختلال نوشتن و دیکته نویسی

2. اختلال خواندن

3. اختلال ریاضی

اختلالات دیکته نویسی

مشکلاتی که در دیکته نویسی بروز می کند و باعث افزایش تعداد غلط ها و کاهش نمرۀ دانش آموز می گردد:

1)     ضعف در حساسیت شنوایی

مثلاً بجای نوشتن ژاکت می نویسد جاکت یا بجای نوشتن بادام می نویسد بادان که نشان می دهد با اینکه کودک می شنود اما در تشخیص بین واج ها حساسیت شنوایی لازم را ندارد.

2)    ضعف در حافظه شنیداری

مثلاً جا انداختن کلمه ای از دیکته، وقتی معلم می گوید، آن مرد در سبد انار دارد، دانش آموز می نویسد آن مرد در انار دارد و کلمه سبد را جا می اندازد. یعنی دانش آموز نمی تواند یک جلمۀ کوتاه، حاوی چند کلمه را در ذهن نگه دارد و سپس آنرا به ترتیب بنویسد.

3)   ضعف در حافظۀ دیداری

این مشکل هنگامی بروز می کند که در حین نوشتن کلمه ای مانند مغازه می نویسد مقازه یا بجای نوشتن منظور می نویسد منزور یا کلمۀ بهار را بحار می نویسد. زمانی که کودک صدای کلمه را درست تشخیص می دهد ولی در بکارگیری شکل حرف دچار ضعف حافظه دیداری است و غلط می نویسد.

4)   ضعف در حافظه توالی دیداری

مثلاً معلم می گوید، مادر در باران آمد و دانش آموز نوشته است مارد در باران آمد – یا بجای نوشتن آن مرد آرد دارد ، می نویسد آن مرد آدر دادر.  در این حالت یک حرف معمولاً پس و پیش نوشته می شود .

5)   قرینه نویسی :

معمولاً در دانش آموزان کلاس اول دبستان اتفاق می افتد و پس از آن خیلی به ندرت دیده می شود. کودک کلمات را بجای نوشتن از راست، از چپ شروع می کند، یعنی ترتیب و ترکیب حروف، درست است ولی از چپ به راست می نویسد. تصور کنید کتاب را جلوی آینه گذاشته اید و جمله دقیقاً بر عکس شده است.

6)    وارونه نویسی :

مثل این است که یک جمله را بر عکس کرده (کتاب را سر و ته کنیم) و جلوی آینه بگیرید. یعنی علاوه بر اینکه از چپ به راست می نویسد ( قرینه نویسی) ، بر عکس هم می نویسد.

7)   عدم دقت و توجه :

در این حالت قسمتهای جزئی یک کلمه را جا می اندازد مثلاً نقطه ها یا سرکش ها را نمی گذارد یا جابجا می گذارد. مانند اینکه بجای کلمۀ آموزگار می نویسد آموزکار یا بجای کلمۀ دانشمند می نویسد دانسمند.

8)   نارسا نویسی :

در نارسایی نویسی حروف و اجزای آن درست می باشد و هیچ مشکلی در املای لغت وجود ندارد اما زاویه حروف و شکل حرفها آنقدر درهم و بد نوشته شده است که کلمه به سختی خوانده می شود، مثل این است که یک آدم راست دست با یک مداد ظریف، با دست چپ در حالی که داخل ماشین تکان تکان می خورد یک جمله بنویسد!

نشانه های اختلال خواندن یا نارساخوانی چیست؟
ممکن است چند مورد و یا همه موارد زیر در کودک مبتلا به اختلال خواندن دیده شود:
- ممکن است در تشخیص صداهای حروف اشکال داشته باشند. 
- ممکن است حروف را به تنهایی و به طور جداگانه تشخیص دهند ولی در داخل کلمه قادر به شناسایی و خواندن آن نباشند.
- ممکن است کلمات یا حروف را جابجا بخوانند.مثل خواندن "عسک" به جای "عکس"
- برخی از صداهای کلمات را حذف می کنند. مثلا" "دیدند" را "دیدن" می خوانند.
- یک صدا را به جای صدای دیگر جایگزین می کنند. مثلا" کلمه "فرشته" را "فرسته" می خوانند. 
- ممکن است کلمات یا حروف را معکوس بخوانند. مثل "رود" به جای "دور"
- ممکن است از روی حدس و گمان کلمه را طوری بخوانند که فقط ابتدای کلمه ی خوانده شده صحیح باشد. "سیب" به جای "سبد". 
- ممکن در حین خواندن، خطی را که در حال خواندن آن بوده اند را گم کنند یا قسمتی از یک خط را جا بیندازند. 
- ممکن است در حین خواندن،کلماتی را به متن اضافه کنند که در برخی موارد باعث تغییر در معنا نیز می شود. 
- گاهی یک بخش را در کلمه تکرار می کنند، مثلا" بگوید: بابابادام. 
- ممکن است برخی صداها را به کلمه اضافه کنند به طور مثال "برد" را "بردند" بخوانند. 
- گاهی برخی از کلمات را حذف می کنند. مثلا" در جمله "خواهرم به مدرسه رفت" کلمه "به" را نخواند.
- گاهی بین کلمات، یک حرف ربط اضافه می کنند. به طور مثال جمله "مادر در باران آمد" را "مادر در باران در آمد" می خوانند. 
- ممکن است بسیار آهسته و زیر لبی بخوانند. 
- ممکن است با سرعت بسیار کند بخوانند. 
- معمولا" نشانه هایی مثل نقطه، ویرگول و امثال آن را رعایت نکنند. 
- ممکن است معنای کلمه یا جمله یا عبارتی را که می خوانند، نفهمند. 
- ممکن است محتوای کلی متن را بفهمند ولی در پاسخ به سؤالات ناتوان باشند. 
- ممکن است کلمه یا جمله را حرف به حرف بخوانند و از خواندن کل کلمه ناتوان باشند.

ویژگیهای کودکان دارای اختلال خواندن :

- بیشتر این کودکان پسر هستند . بر اساس برخی تحقیقات اختلالات پسران 4 برابر دختران است .

- در کلاسهای درس غالبا مشکلات رفتاری دارند .

- تمایل به خواندن ندارند – قادر نیستند یک دایره لغات بینایی ایجاد کنند .

- دامنه توجهشان کوتاه است – در تمرکز مشکل دارند .

- معمولا در مدرسه افت تحصیلی دارند . – معمولا دارای مشکلات جسمی مانند ضعف بینایی یا شنوایی هستند .

- اغلبشان مسائل هیجانی دارند . – احساس ناامیدی ، بی لیاقتی و کم جراتی می کنند .

- در خواندن شفاهی و کلامی تردید می کنند و گاهی دچار لکنت می شوند .

- به جای اینکه چشمهایشان را هنگام خواندن حرکت دهند ، سرشان را تکان می دهند .

- کلمه به کلمه می خوانند .- به زحمت و با صدای کشیده و لحن یکنواخت می خوانند .

- به نقطه گذاری توجه ندارند واز توجه به معنی لغت غافلند .

- وقتی مطلبی را آهسته می خوانند ، لبهایشان را تکان می دهند یا در ذهنشان لغات را می خوانند .

- واژه ها را غیر مرتبط با محتوی و غیر مرتبط با عناصر آوایی حدس می زنند .

- کلماتی را که تازه خواندند جابجا یا تکرار می کنند .

- حافظه دیداری و شنیداریشان ضعیف است . - فاقد  تمیز و تشخیص کافی شنیداری هستند .

- محیط خانوادگیشان برای موفقیت در مدرسه به آنان فشار می آورد و یا اینکه نگرش منفی افراطی به عملکرد مدرسه دارند .

- در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی ندارند . - رشد اجتماعی کافی ندارند .

اختلال در ریاضیات:

ناتوانی در ریاضی می تواند کاملاً فراگیر باشد و جنبه های متفاوتی را در بر گیرد. در این صورت، دانش آموزان را در یادگیری ریاضی با مشکلات عدیده ای مواجه می کند. مهم ترین حیطه های مشکلات ریاضی: درک مفهومی- سیستم نماد اعداد- مراحل محاسبه- کاربرد مهارت های حساب- راهبردهای محاسبه- توالی شمارش- زبان ریاضی- مفاهیم اساسی اعداد- فرایندهای خودکار- کاربردهای کلامی در حل مسایل ریاضی - مفهوم عدد را نمی شناسند-بالا وپایین- راست وچپ(مکان شناسی)-کوتاه  وبلند- ضعف در حل مساله

/ 1 نظر / 23 بازدید
ღ❤ღ عبـــ♥ـــاس ღ❤ღ

با خطی زیبا در آخرین صفحه اش نوشته بود: مراقب باش؛ دست روزگار هلت میده ولی قرار نیست تو بیفتی اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری به همین سادگی سلام خوبین؟؟ وب خوبی دارین پستا و قالبتون خیلی خوبه موفق باشین به وب منم بسرین لدفن نفستون گرم