پوشه کار

پوشه کار مانند یک جورچین (پازل)،مجموعه ی قطعاتی از کارهای هدف دار فراگیران است که به او امکان می دهد تا توانایی های خود را از جهات مختلف به نمایش بگذارد.هر پوشه می تواند شامل یک فرد یا یک گروه باشد که به یک یا چند موضوع درسی اختصاص دارد که فراگیرمی تواند در زمان معین آن  را به خانه ببرد یا در مدرسه نگه داری شود و در اختیار معلم سال بعد قرار گیرد.

در واقع پوشه کار فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به فراگیران می دهد.

چه چیزهایی را باید در پوشه کار نگه داری کرد؟

1-تکالیف انفرادی مدرسه

2-برگه امتحانی

3-تکالیف گروهی مدرسه

4-گزارش های علمی

5-یادداشت های کلاسی یا خارج کلاسی دانش آموز

6-ثبت پرسش ها و اظهار نظر ها در رفتارهای قابل توجه

7-گزارش مصاحبه ای فراگیر با افراد مختلف

8-خلاصه داستان،فیلم یا بازدید

9-نمونه کاهای هنری یا ...

معیارهایی برای ارزشیابی پوشه کار:

برای آن که  بتوان یک پوشه کار را ارزیابی کرد باید معیارهایی داشت  که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-دقت در کار

2-نظم کار و نظافت ظاهری

3-خلاقیّت و نوآوری

4-کنجکاوی و پرسش گری

5-پشتکار و صبر و حوصله

6-کاربرد آموخته ها

7-تصحیح اشتباهات

8-توانایی استفاده از ابزار

9-توانایی برقراری ارتباط

10-توانایی حل مسئله

11-توانایی طرح مسئله

12-توانایی کار گروهی و ...

از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم:

1-     به دانش آموز امکان داده می شود پوشه ی خود را با معلم مرور کند و مواردی را که می تواند اصلاح کند بگوید.

2-     به دانش آموز امکان داده می شود که محتویات پوشه کار را با دانش آموز دیگر مرور کند.

3-     به دانش آموز امکان داده می شود که محتویات پوشه ی کار را با والدین مرور کند.

4-     به معلمین این امکان را می دهد که پوشه ی فراگیران را مرور کند و مواردی را که نیاز دارند تعیین کند.

5-     به دانش آموز امکان می دهد که از کارهای خود نمایشگاهی ترتیب دهند.

/ 0 نظر / 72 بازدید